Szkoła Podstawowa nr 11

im. Floriana Marciniaka w Koninie

Przetargi

---------------------------------------

ARCHIWUM:

-------------------------------

Konin: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

Numer ogłoszenia: 164851 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie , ul. Łężyńska 9, 62-506 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2427727, faks 63 2427727.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. bip.sp11.konin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa nr 9.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dużego placu zabaw o powierzchni całkowitej 656 m2 dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie, na podstawie wytycznych zawartych w załączniku do uchwały nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r programu Rządowego wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. Zakres robót obejmuje : - wykonanie prac pomiarowych, - przesadzenie krzewów, - wykonanie koryta pod w-wy konstrukcji, - wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcji, - wykonanie w-wy odsączającej, - zabudowę obrzeży chodnikowych, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - montaż urządzeń rekreacyjnych, - wykonanie nawierzchni amortyzującej upadek, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, - montaż elementów małej architektury, - wykonanie trawnika, - roboty porządkowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 45.21.21.40-9, 45.11.27.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.

II.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w części III pkt. 4.1. W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w części III pkt. 4.1 W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony , jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 80.000,00 zł. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentu określonego w części III pkt. 4.1 W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie go spełniał , lub spełniać go będą łącznie .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1.gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia . 2.przedłużającego się oczekiwania na decyzje administracyjne nie wynikającego z winy Wykonawcy, W takim przypadku termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania zamówienia .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip.sp11.konin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ (85.45 zł,-) można też odebrać w siedzibie zamawiającego Konin ul. Łężyńska 9 , pokój nr 1a ( sekretariat) lub za zaliczeniem pocztowym do 14.08.2012r..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 , Konin ul. Łężyńska 9 , pokój nr 1a ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Numer ogłoszenia: 165033 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164851 - 2012 data 30.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie, ul. Łężyńska 9, 62-506 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2427727, fax. 63 2427727.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.2.

W ogłoszeniu jest: Inny: Szkoła Podstawowa nr 9.

W ogłoszeniu powinno być: Inny: Szkoła Podstawowa nr 11.

 

 


Wyniki postępowania:

wytworzył: D.Silska - 30.07.2012
wprowadził: Administrator - 30.07.2012
ostatnia zmiana: Administrator - 21.08.2012
zmieniono: Wynik postępowania